Skogshasten.com

Stadgar

FirmaFöreningens firma är: Skogshästen, föreningen för körning med häst.

Syfte

Föreningen, som är en neutral, helt fristående organisation, har som syfte att med hästen bidraga till ett ekologiskt hållbart samhälle, vilket sker genom att:

 • främja arbetskörning med häst, oavsett ras, landsdel eller dylikt.
 • verka för och upprätthålla en välutbildad och samspelt instuktörskår.
 • verka som kontakt- och informationsorgan för aktiva och blivande hästkörare samt övriga intresserade.
 •  
 • utveckla intresset för arbetskörning med häst genom exempelvis
 • marknadsföring, råd och undervisning, starthjälp, praktiska tips och framtagande av riksprislistor.
 • få till stånd aktiva distriktsföreningar som arbetar för föreningens syfte på det lokala planet.
 • aktivt verka för och upprätthålla utbildning för kuskar/instruktörer genom att exempelvis bedriva flerårig utbildning under statlig tillsyn.

SäteFöreningen har sitt säte på den ort, där föreningens sekreterare är bosatt.
MedlemskapMedlemskap/familjemedlemskap erhålls genom att erlägga av riksstämma stadgad årsavgift. Årsavgiften skall vara erlagd senast före riksstämman.

Make/maka, sambo samt icke myndiga barn, som bor på samma adress kan vara familjemedlemmar.

Som medlem i föreningen kan inträda person, som är intresserad av föreningens syfte och verksamhet.
Som stödjande medlemmar kan företag och föreningar antas.

LänskontaktmänDär distriktsförening ej bildats, väljer riksstämman länskontaktmän med uppgift att underlätta kontakterna mellan körare och uppdragsgivare samt arrangera demonstrationer, medlemsträffar o dyl.
Uteslutning Medlem kan uteslutas om medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller syfte, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Föreningens styrelse fattar beslut om uteslutning.
Beslutande organFöreningens beslutande organ är riksstämma (årsmöte) och extra riksstämma samt styrelsen.
StyrelsenFörvaltning av föreningens verksamhet handhas av dess styrelse. Styrelsen skall bestå av ordförande jämte sex ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Ledamöter väljs för två år. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter är i tur att avgå varje år. Dessutom väljs tre ersättare för ett år.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande biträder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör, sekreterare och övriga funktionärer, som den finner erforderlig.
Styrelsen kan vid behov adjungera ledamot. Adjungerad ledamot har yttranderätt men ej rösträtt.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år eller då ordförande finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det.
ÅliggandeDet åligger styrelsen att
 • handha riksorganisationens angelägenheter.
 • ansvara för riksorganisationens ekonomi.
 • arbeta för bildande av, och stödja, distriktsföreningar.
 • hålla kontakt med och sprida information till distriktsföreningar, länskontaktmän och medlemmar.
 • i övrigt på allt sätt verka för främjande av föreningens syften.
FirmateckningFöreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen inom sig utser härtill.
RevisorerFör granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs årligen två revisorer samt en ersättare. Räkenskaperna och andra handlingar skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före riksstämman. Revisorerna skall till styrelsen avge sin berättelse senast en vecka före stämman.
RäkenskapsårFöreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
ValberedningEn valberedning skall finnas bestående av tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsstämman för perioden t.o.m. nästa årsstämma. God geografisk spridning bör beaktas.
RösträttVid riksstämma äger varje medlem och familjemedlem som fyllt 15 år och erlagt årsavgift en (1) röst.
Röstning genom fullmakt får inte förekomma.
RiksstämmaOrdinarie riksstämma skall äga rum en gång per år senast den sista april.
Skriftlig kallelse skall sändas till varje enskild medlem senast 6 veckor innan riksstämman.
Riksstämman är beslutför med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.
MotionerMotioner till riksstämma skall skriftligen tillställas ordföranden i styrelsen för riksorganisationen senast 3 veckor före stämman. Motioner samt eventuella förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före stämman hos ordföranden.
Ärende vid riksstämmaVid ordinarie riksstämma skall minst följande ärende förekomma:
 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Fastställande av om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Redovisning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 10. Fastställande av balansräkning.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av arvode/kostnadsersättning.
 13. Val av ordförande i föreningen för ett år.
 14. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år.
 15. Val av ersättare i styrelsen för ett år.
 16. Val av revisorer och revisorsersättare för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 17. Val på ett år av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
 18. Val av länskontaktmän, där ej distriktsförening finns, för ett år
 19. Eventuella övriga val
 20. Behandling av motioner samt av styrelsen framlagda förslag.
 21. Fastställande av verksamhetsplan.
 22. Fastställande av budget.
Extra riksstämmaExtra riksstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller om enskilda medlemmar eller anslutna distriktsföreningar, tillsammans representerande minst en tredjedel av anslutna medlemmar, skriftligen begär det hos styrelsen. Vid extra riksstämma får beslut fattas bara i fråga som har upptagits i kallelsen till mötet. I övrigt gäller för extra riksstämma vad som föreskrivs för riksstämman
OmröstningOmröstning vid riksstämma sker öppet. Vid begärd votering sker omröstning med slutna sedlar vid personval. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas.
Vid omröstning, som inte gäller personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av stämmans ordförande, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad, skall lotten avgöra.
Vid personval skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
StadgeändringFör beslut om ändring av dessa stadgar erfordras en majoritet om två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande riksstämmor med minst tre månaders mellanrum, av vilka åtminstone den ena är ordinarie.
Stadgeändringsförslag skall särskilt anges i kallelsen.
UpplösningFör beslut om föreningens upplösning erfordras en majoritet om två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande riksstämmor med minst tre månaders mellanrum, av vilka åtminstone den ena är ordinarie.
Förslag om föreningens upplösning skall särskilt anges i kallelsen.
I samband med upplösning beslutar den sista riksstämman hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar, dock i enlighet med föreningens syfte.

Stadgarna antagna vid ordinarie riksstämma den 10 mars 2001
Rev läge:C    2008-04-26
Stadgarna är fastställda vid extra riksstämma den 22 september 2001
Stadgarnas ändrig §2 fastställd vid riksstämma den 26 april 2008